EVENT DETAILS

Young Men's Initiation Week, The Netherlands

Date: 19-10-2017

Details:
******ENGLISH TEXT BELOW THE DUTCH. SCROLL DOWN*******

✓ Ben jij een jongeman tussen de 15 en 22?
✓ Ben jij klaar om te bewegen naar die plek van self-meesterschap?
✓ Voel jij de lokroep om je bestemming in eigendom te nemen?
✓ Ben je zover om de man te worden die jij wilt zijn?

Zo ja, dan is deze 8 daagse initiatie week voor jonge mannen PERFECT voor JOU.

Tijdens vele gesprekken en interviews met jonge mannen hebben wij gevraagd: “Wat wil jij nu eigenlijk echt?”
“Er is een levensdoel dat geleefd wil worden. Dat wil ik leven. Ik wil mij daarbij Vrij en Licht voelen”.
“Wij willen de stuwarts zijn van de Nieuwe Wereld. Wij bruisen van de ideeen, en we willen deze ideeen ten toon sprijden zonder gekleind te worden door de ideeen van de voorgaande generaties.”
“We willen als een bron van inspiratie verschijnen in het leven van vrouwen, leeftijdsgenoten en de maatschappij. We hunkeren er naar om een groot geschenk te zijn in het leven van onze omstanders.”
“Ons hart hunkert er naar om ons vertrouwen te leggen in andere mannen en om geinspireerd te worden door mannelijke voorbeelden in ons leven.”
“Wij willen onze (het zwijgen opgelegde) innerlijke stem wakker maken, er naar luisteren en los komen van patronen die ons leven vast zetten.”
“Ik wil gezien worden in mijn volle kracht en gebruik makend van al het potentieel dat ik ter beschikking heb.”
“Veel van onze generatie verlangen er naar om een KRACHTIGE AANWEZIGHEID te zijn die verbazingwekkend INSPIREREND is naar de wereld waar wij samen in leven.”


DE DRINGENDE BEHOEFTE DIE VOOR ONS LIGT.
Een maatschappij kan zich alleen ontwikkelen richting een gezonde toekomst als zij zich focust op het oplossen van de problemen van haar jeugd.
Oudere generaties hebben zich overwegend gefocust op een onderlinge concurrentiestrijd in plaats van onze jongere generatie te leren om samen te werken, te communiceren met elkaar en thema’s op te ruimen. Nu leren jonge mannen manieren om hun gezonde individuele Zelf te ontdekken en tegelijkertijd daar vorm aan te geven in verbinding met anderen.
Initiatie rituelen waren van oudsher geankerd in de meeste culturen. Deze rituelen bracht jonge mannen in een transitie reis naar volwassenheid en liet ze in hun mannelijkheid stappen.
Moderne maatschappijen zijn vele van deze krachtige rituelen kwijt geraakt. Het gevolg daarvan is dat het voor veel jonge mannen een enorme uitdaging is om te weten wat het is om Man te Zijn.

DE INITIATIE WEEK VOOR JONGE MANNEN
In een veilige, ondersteunende en verzorgende omgeving en weg van de verleidingen van de maatschappij. Zullen jonge mannen onderweg gaan op een ingrijpende levens reis en initiatie in Mannelijkheid. De jonge mannen zullen ondersteund en begeleid worden bij elke stap die zij zullen zetten op het pad van initiatie door een groep ‘geïnitieerde’ volwassen mannen. In deze 8 dagen zal soberheid gemengd zijn met plezier en avontuurlijke uitdagingen om een blijvende Broederschap te vormen die zichzelf en elkaar eer aan doet.

WAAROM ZOU JIJ AAN DEZE INITIATIE DEEL WILLEN NEMEN?
In deze week bieden wij een alternatief en een holistische benadering voor de groei en meesterschap van jonge mannen. Door middel van verbinding met andere mannen en krachtige rituelen zal je:
• In verbinding komen met jouw unieke levens doel en krachten.
• Op je gemak voelen met jouw Natuurlijke Zelf.
• Leren hoe te communiceren op een gezonde en bekrachtigende manier.
• Bewegen naar en in Zelf-meesterschap.
• Gedreven worden door een kalm Zelf-bewustzijn in plaats van bv boosheid.
• Weten hoe in volwassen relaties te stappen met vrouwen en andere mannen.
• Snappen hoe ondersteunende man-man contacten er uit kunnen zien.
• De ervaring opdoen hoe het is om de Beschermheer te zijn.


HOOFD FACILITATORS:
Sujith Ravindran : Indische mystic & schrijver www.sujithravindran.com 
Wiebe Zevenbergen : Noord Europese sjamaan & Coachwww.wiebezevenbergen.nl 
Peter Roden : Inspiratie leraar & Coach
Gert Daniels : Coach www.wcud.be – www.mannennetwerk.eu 

LOGISTIEK
WAAR : VLIERHOF, Kleverstrasse 115, Kleve-Keeken, Germany -www.vlierhof.org
WANNEER: 15 Oct, 2017 – 22 Oct, 2017
INVESTERING: de week wordt aangeboden op basis van ‘KOSTEN + DONATIE’ [Jij dekt de kosten voor het eten, de accommodatie en faciliteiten, en – als je wil en kan – mag je een donatie achterlaten ter ondersteuning van de facilitators]
KOSTEN: Camping: €225, slaapzaal €235, Double-shared room €315, Single room: €375

INSCHRIJFFORMULIER – VRAGEN – REGISTRATIEhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuSPwvAOIzztukTlRYZsAibUtDQd93KRu_2gshZ7V1isbbg/viewform?usp=sf_link 

*** MAX CAPACITEIT : 20 DEELNEMERS ***
Als het nodig is kunnen wij meedenken bij het vinden van financiering. Ook als je andere vragen hebt: info@youngmeninitiation.com of bel/whatsapp Wiebe Zevenbergen: +31 6 5268 9974.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
********************ENGLISH TEXT**********************************
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>✓ Are you a young man 15 to 22 year old?
✓ Are you ready to shift to a place of self-mastery?
✓ Are you feeling the calling to fully own your grand purpose?
✓ Are you ready to become the man you want to be?

If so, this 8-day young men’s initiation week is PERFECT for YOU.


WHAT WE YOUNG MEN WANT
“There is a grand purpose waiting to be lived. I want to live that. I want to feel free and light.”
“We want to become stewards of the new world. We are brimming with ideas, and we want to express those ideas and not be shackled by the ideas of the previous generations.”
“We want to show up as an inspiration in the lives of the women, peers and community. We long to become a great gift in the lives of those around us.”
“Our hearts are longing to put our faith in other men and have inspirational male role models in our lives.
“We want to awaken our muted inner voice and free us from some of the patterns that control our lives.”
“I want to be seen standing in my full strength and express my potential in all aspects of life. Many of us long to be a GREAT PRESENCE and an AWE-INSPIRING FORCE in the world we live in.”

THE URGENT NEED AHEAD OF US
A society can only develop a healthy future when it focuses on solving the problems of its youth. Older generations have mostly focused on individuals competing against each other rather than teaching the younger generations how to collaborate, communicate and resolve issues. Now young men are learning how to discover their healthy individual selves whilst at the same time learn how to relate and get along with others.
In ancient times, initiation rituals were rooted into almost every society. These initiation rituals took young men on a transition journey into healthy adulthood and to step into their manhood. Modern society has lost these ancient but powerful traditions. As a result, it is very challenging for young men to know what it is to be a man. 

THE YOUNG MEN'S INITIATION WEEK
In a safe, supportive and nurturing environment and away from the distractions of society, young men will embark on a life-changing journey and initiation into authentic manhood. The young men will be supported, nurtured and guided each step of the way by a group of ‘initiated’ adult men. In these 8 days, somberness will mix with fun and adventure to create a brotherhood that becomes honoring and eternal.

WHY SHOULD YOU JOIN THIS INITIATION?
In this week we offer an alternate and holistic approach for the growth and mastery of young men. Through bonding with other men and powerful rituals you will:
* Get in touch with your unique life purpose and strengths
* Become more comfortable being your natural self
* Learn how to communicate in a healthy and empowered manner
* Move into self-mastery
* Be driven by a calm choiceful awareness instead of being driven by anger
* Learn how to step into functional relationships with women (and other men)
* Understand and experience healthy male-bonding
* Step into the true experience of being a protector

MAIN FACILITATORS:
Sujith Ravindran : Indian mystic & author – www.sujithravindran.com 
Wiebe Zevenbergen : North European shaman & coach –www.wiebezevenbergen.nl 
Peter Roden : Inspirational teacher & coach
Gert Daniels : Coach – www.wcud.be - www.mannennetwerk.eu 

LOGISTICS
WHERE: VLIERHOF, Kleverstrasse 115, Kleve-Keeken, Germany -www.vlierhof.org
WHEN: 15 Oct, 2017 – 22 Oct, 2017
INVESTMENT: The week is offered on the ancient practice of ‘COST + DONATION’ [you cover your costs for food, accommodation & facilities, and - if you wish - you may leave a donation for the support of all the facilitators]
COSTS: Camping: €225 Dormitory €235 Double-shared room: €315 Single room: €375

APPLICATION FORM – QUESTIONS - REGISTRATION:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuSPwvAOIzztukTlRYZsAibUtDQd93KRu_2gshZ7V1isbbg/viewform?usp=sf_link 

*** MAX CAPACITY: 20 PARTICIPANTS ***
We can help you with exploring financial funding if necessary, also for any other questions: info@youngmeninitiation.com or call Wiebe Zevenbergen: +31 6 5268 9974.

BRIEF OUTLINE AGENDA FOR THE 8 DAYS:

SUNDAY 15-10-2017
DAY OF WELCOME
• Complete registration
• Standards & Outline of the week
• Authentic Introductions

MONDAY 16-10-2017
DAY OF DEPARTURE
• Shaping your Staff 
• Self-enquiry
• Sacred fire circle + healing

TUESDAY 17-10-2017
DAY OF DEPARTURE
• Letting-go old actors in life
• Healing & releasing in Sweat Lodge

WEDNESDAY 18-10-2017
DAY OF PASSAGING
• Cutting the Umbilical Chord
• Haka practice

THURSDAY 19-10-2017
DAY OF PASSAGING
• Surrendering into the Universal wisdom
• Archery

FRIDAY 20-10-2017
DAY OF ARRIVAL
• Drumming
• Purpose quest

SATURDAY 21-10-2017
DAY OF ARRIVAL
• Claiming Future Standards
• Passage through Fire

SUNDAY 22-10-2017
DAY OF GOODBYE
• Sharing Learnings 
• Integrating the Lessons
• Partnering with Elder brothers
• Closing ceremony